EGU22-9326, updated on 02 Jun 2022
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-9326
EGU General Assembly 2022
© Author(s) 2022. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Regional Precipitation Index: ranking storms in Greece

Kostas Lagouvardos, George Papavasileiou, Vasiliki Kotroni, Katerina Papagiannaki, Stavros Dafis, and Elisavet Galanaki
Kostas Lagouvardos et al.
  • National Observatory of Athens, Institute for Environmental Research, Penteli-Athens, Greece (lagouvar@meteo.noa.gr)

How to cite: Lagouvardos, K., Papavasileiou, G., Kotroni, V., Papagiannaki, K., Dafis, S., and Galanaki, E.: Regional Precipitation Index: ranking storms in Greece, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-9326, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-9326, 2022.

This abstract has been withdrawn on 02 May 2022.