Search


Days


Programme Groups

GC – GeoCinema

GC11
Lilli Freda and Piergiorgio Scarlato - The 2007 Stromboli eruption (duration: 15 minutes)
Thu, 01 Jan, 01:00–15:30  /
Thu, 01 Jan, 01:00–10:30  /
GC16
PEAT News Network 1-5 (duration: 30 minutes)
Thu, 01 Jan, 01:00–14:45  /
Thu, 01 Jan, 01:00–12:45  /
Thu, 01 Jan, 01:00–11:00  /
Thu, 01 Jan, 01:00–16:00  /
GC9
Science@ESA, Episode 8: The Sun, our Local Star (duration: 25 minutes)
Thu, 01 Jan, 01:00–14:00  /
Thu, 01 Jan, 01:00–12:45  /
GC10
Lilli Freda and Piergiorgio Scarlato - The 2002-2003 Stromboli eruption (duration: 18 minutes)
Thu, 01 Jan, 01:00–11:00  /
Thu, 01 Jan, 01:00–14:00  /
GC20
IODP Expedition 4 (duration: 10 minutes)
Thu, 01 Jan, 01:00–14:15  /
GC7
ICE, The historian of the Earth (duration: 27 minutes)
Thu, 01 Jan, 01:00–10:30  /
Thu, 01 Jan, 01:00–15:30  /
GC6
Roland Schlich: 365 days under Antarctic Ice (duration: 60 minutes)
Thu, 01 Jan, 01:00–13:15  /
Thu, 01 Jan, 01:00–17:00  /