Poster Program MG4

MG4

Planetary, solar and exoplanetary radio emissions
Convener: G. Fischer  | Co-Convener: B. Cecconi 
Oral Program
 / Fri, 12 Sep, 14:00–15:30  / Room Neptune
Poster Program
 / Attendance Thu, 11 Sep, 17:45–19:15  / Poster Area

Attendance Time: Thursday, 11 September 2014, 17:45–19:15
Poster Area
Chairperson: Georg Fischer
P116
EPSC2014-114
Solar system radio emissions studies with the largest low-frequency radio telescopes
V. Zakharenko, A. Konovalenko, G. Litvinenko, V. Kolyadin, P. Zarka, K. Mylostna, I. Vasylieva, J.-M. Griessmeier, M. Sidorchuk, H. Rucker, G. Fischer, B. Cecconi, A. Coffre, L. Denis, V. Shevchenko, and V. Nikolaenko

P117
EPSC2014-149
Comparative analysis of the quasi-similar structures on the dynamic spectra of the Sun and Jupiter
G. Litvinenko, A. Konovalenko, V. Zakharenko, V. Vinogradov, V. Dorovsky, V. Melnik, A. Brazhenko, V. Shaposhnikov, H.O. Rucker, and Ph. Zarka

P118
EPSC2014-519
Fine spectral structures in Jovian decametric radio emission observed by ground-based radio telescope.
M. Panchenko, A.I. Brazhenko, V.E. Shaposhnikov, A.A. Konovalenko, and H.O. Rucker